Kontak Ons

Nov 26, 2015

Besluit rakende Selfdegeslagverhoudinge


 1. In die besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudinge op 9 Oktober 2015, punt 6, word voorsiening gemaak dat Kerkrade “hulle eie standpunte en praktyke” hieroor formuleer.
Category: General
Posted by: annelise
 1. Oostelike Sinode se Kortnuus 187 van 9 Oktober het 'n brief aan gemeentes bevat oor die Algemene Sinode se besluite in verband met selfdegeslagverhoudinge.  Daarin word verwys dat gemeentes eie huisreëls moet vaslê.  Familienuus van 11 Nov. 2015 verwys ook daarna.
 2. Marble Hall het geen begeerte om die wêreld te bereik deur sonde uit te wys of veroordelend te wees teenoor mense wat worstel met een of ander gebrokenheid nie.  Ons glo juis dat ons bestaan ter wille van nie-lidmate in die konteks waar God ons geplaas het.   Ons wil soos die eerste gemeente Jesus Christus bekend stel deur  liefde en diens onder leiding van Die Heilige Gees. Ons deure staan vir alle mense oop om met die σπλαχνιζομαι*  van Die Here  bedien te word.   (* σπλαχνιζομαι = Grieks vir  “innig jammer gekry”  Luk 15:20)
 3. Hierdie gemeente het dus ook geen begeerte om ‘n enkele sonde uit te lig asof dit groter as ander sonde is nie.  Die besluite van die Algemene Sinode en die verwarring en ontsteltenis by lidmate verplig ons egter om in hierdie geval die volgende standpunt te stel:
 1. Die eerste en grootste gebod (Mt.22:37-39,Mrk.12:28-34,Lk.10:25-28) is dat kinders van Die Here Hom bo alles sal liefhê en die tweede is dat ons ons naaste (almal om ons) sal liefhê soos onsself.  Daarom verklaar ons gemeente dat ons Die Here so liefhet dat ons Hom bo alles wil verheerlik deur aan Hom gehoorsaam te wees. (vgl.Joh.14:15; Joh.15:10; Rom.12:1; Ps.119:30-35)
 2. Alle mense het gesondig (vgl. Rm 3:10 en 23) en ten spyte daarvan het God almal lief (vgl. Joh.3:16).  Hy het Sy lewe aan ‘n kruis gegee om verlossing vir sondaars te bewerk. (Rom.5:8)
 3. Wanneer mense tot geloof in Jesus kom ontstaan ‘n verhouding met God omdat Die Heilige Gees in ons kom woon. (vgl.Rom.8: 9,14,15). Hy oortuig ons om hoe langer hoe meer ons rug te draai op die sondige natuur. Die Heilige Gees neem almeer beheer oor in ons lewe. Dit bring vryheid en vreugde, nie slawerny en ongemak nie. (Rom. 8:2-15) Gelowiges word volglinge van Jesus.  Liefde en opoffering vir Hom word almeer sigbaar in hulle lewe. (Rom.8:14; Joh.15: 12-14; Op. 2:9-10)
 4. Ons beskou ‘n verantwoordelike interpretasie van die Bybel as die lig vir hierdie pad.  Die woord en al die beginsels wat dit leer bly die gesagvolle norm waaraan ons kan toets wat Die Here se wil en plan is en wat in stryd daarmee is.  (2 Tim.3:16; Op.22:18-19)
 5. Ons aanvaar nie ‘n liberale of humanistiese bybeluitleg wat in stryd is met die byna 2000 jaar oue hoofstroom Christelike en byna 500 jaar gereformeerde uitleg van Die Bybel nie (Op. 22:18-19)
 6. Ons is oortuig Die Woord leer ons dat ‘n huwelik die lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou is waar Christus die middelpunt is (Mat.19:4-6 en Gen.2:24)
 7. Ons glo Die Skrif is duidelik dat alle seksuele verhoudinge buite die huwelik teen God se wil en plan is. Soos alle ander sondes waaroor die Skrif praat is die beoefening van homoseksualiteit ook teen die wil en plan van God (1Kor.6:9-10; Lev.18:22; Lev.20:13; Rom.1:27).  Vir alle sonde en dus  ook vir bovermelde sondes is daar vergifnis en vrymaking deur die bloed van Jesus. (Rom.3:23-26)
 8. Persone wat in enige sonde volhard kan nie in ‘n leiersposisie (leraar, ouderling, diaken, gemeenteraad, bedieningsleier, kategeet ens.) in ons gemeente dien nie. (1Tim 2:2-3)
 9. Leraars in ons gemeente kan in die lig van bg. oortuigings nie selfdegeslag - huwelike bevestig nie.
 10. Ons gemeente kan dus nie die besluit van die Algemene Sinode van 2015 aanvaar nie, en volstaan by die besluite en studiestukke van die Algemene Sinode tot en met 2011 se besluite oor die saak